Organisatie van de VBA

De VBA is hét ondernemersnetwerk in Almere. Van ondernemers, voor ondernemers en door ondernemers. Een grote lokale vereniging van bedrijven in Almere, die bij uitstek geschikt is voor het leggen van contact met collega-ondernemers. De VBA organiseert daartoe tal van gevarieerde inhoudelijke en relatie-activiteiten. Door haar omvang is het VBA daarnaast een gezaghebbende gesprekspartner voor overheden en andere relevante partijen in de regio.
AVeluwsekant_PRS362-e5bc72b1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Organisatie

Dynamische structuur in samenwerking

In de formele structuur van de VBA speelt het bestuur de centrale rol. Daaromheen zijn er diverse kringen actief die invulling geven aan specifieke verantwoordelijkheden en leden-behoeftes:

  • Het hoofdbestuur van de VBA bestaat uit 8 leden in een collegiaal bestuursmodel. Elk van hen is voor de periode van drie jaar gekozen en werkt op een aantal portefeuilles. Soms zijn hoofdbestuursleden tevens actief in een kring. Het bestuur komt - afhankelijk van de noodzaak - eens per twee of vier weken bijeen.
  • VBA - bedrijfskringen zijn kleinschalige organisaties, die de specifieke belangen van het betreffende bedrijventerrein behartigen.
  • VBA - Thema-kringen zijn georganiseerde netwerken rond specifieke thema's (HR, ICT, MVO, Communicatie, Evenementen en XL bedrijven).

De voordelen   lees meer

Het lidmaatschap van de VBA brengt u net zo veel voordeel als u er zelf uit haalt. De VBA faciliteert, weliswaar actief, maar u moet zelf in de benen komen. Door haar organisatie en activiteiten maakt de VBA dingen voor u mogelijk. Het hangt van de mate van uw verbondenheid en betrokkenheid af hoeveel voordeel u dit oplevert.

Wie wel lid is, maar nooit naar een activiteit komt, blijft dankzij de VBA redelijk op de hoogte, maar ontwikkelt geen netwerk. Wel draagt u bij aan belangenbehartiging. Een niet-actief lid zijn kan een goede keuze zijn.

Wie 'gewoon' lid is en activiteiten bezoekt en tijdens ledenvergaderingen zijn stem laat horen, die bouwt mee aan de kracht van de VBA. Zulke leden zijn bovengemiddeld geïnformeerd, ze weten wat er in de stad speelt, ze weten wie de hoofdrolspelers zijn en als het nodig is weten ze hun weg te vinden in het netwerk. Veel van onze leden horen tot deze categorie.

Wie actief lid is, maakt deel uit van een groep leden die zich inzet voor een gemeenschappelijk doel. Alleen al het verbonden zijn in een groep leidt tot een vergroting van het belang. Voor de VBA én voor u. Als actief lid trekt u (mede) de kar, u loopt op kop en u bent een kennisbron voor anderen. Actief lidmaatschap is de sterkste manier om je als ondernemer binnen het VBA netwerk te bewegen.

Superactieve leden, dat worden na verloop van tijd bestuurders. Door de wol geverfde Almeerse ondernemers, die weten hoe de hazen lopen en welke naam ze hebben. Maar het aantal bestuurszetels is beperkt en in het belang van de continuïteit komen ze gefaseerd beschikbaar. Maak niettemin uw aspiraties tijdig kenbaar, de vereniging, de stad en de regio hebben u nodig.

Verbinden   lees meer

Door elkaar te kennen en door elkaar regelmatig te ontmoeten versterken ondernemers gezamenlijk de lokale en regionale economie. Door ondernemers op nuttige wijze te verbinden met andere entiteiten in de samenleving dragen wij collectief bij aan de maatschappij. Daarom ziet de VBA het als een van haar belangrijkste taken om ondernemers en niet-ondernemers, burgers en bestuurders en jong en oud met elkaar te verbinden. Niet zozeer de VBA, maar het hele bedrijfsleven kan het als haar opdracht zien zich te willen verbinden met elkaar.

De opdracht om te verbinden met elkaar is daarom geen taak louter voor bestuurders en actieve leden, maar voor alle leden. Vindt u een VBA-bijeenkomst, een ledenbijeenkomst of een andere activiteit in onze agenda, maak er dan bewust tijd voor vrij. En ga niet alleen 'op visite' met een borreloogmerk, maar leg actief contact, benader uw collega-ondernemer en zoek uw nieuwe business.

Natuurlijk maken het VBA bestuur en actieve leden zich sterk zoveel mogelijk activiteiten te organiseren waarbij de leden in de gelegenheid zijn hun netwerk te vergroten. Beleidslijn is dat de VBA daarbij zeker het aangename voor ogen heeft, maar het nuttige nooit uit het oog zal verliezen.

Strijden   lees meer

Strijden heeft een negatieve connotatie. Dat kan een waarheid zijn, maar het hoeft niet. De VBA streeft naar een vreedzame strijd. Wel om te winnen, maar niet per se ten koste van anderen. De VBA zoekt naar de gezamenlijke belangen en de overeenkomsten die tussen partijen bestaan om vandaaruit te werken aan duurzame relaties en continuïteit. Wat niet wil zeggen dat de VBA een harde lijn uit de weg gaat, mocht dat nodig zijn.

Een vereniging is beter toegerust om publieke kwesties aan te snijden dan individuele leden. Het is - vanuit het oogpunt van een lid - ook vaak veiliger als de vereniging zich ergens voor opwerpt. Die rol vervult de VBA met verve en die rol heeft zij in het verleden ook met bijzonder veel succes gespeeld. Zonder twijfel is dat het gevolg van de strijdbare, maar niet vijandige houding die de VBA in de ruim dertig jaar van haar bestaan heeft getoond.

Tegelijk is een bedrijvenvereniging geen verlengstuk van de juridische afdeling van een onderneming. Het bestuur van de VBA maakt altijd een afweging of een kwestie vanuit het collectieve belang de inzet van de vereniging verlangt. Laat ons niettemin weten of er Almeerse kwesties zijn die om strijd vragen. Dat is altijd goed, want door te weten wat er speelt kan uw VBA tijdig interveniëren als dat wenselijk is.

Persoonlijk   lees meer

De VBA bestaat uit mensen die samen de basis vormen en de motor zijn van de Almeerse economie. Het zijn niet bedrijven die dingen mogelijk maken, maar de mensen die het elkaar gunnen. De VBA wil voor alles een bedrijvenvereniging zijn met een menselijke maat. Daarom ook is verbinden een van onze belangrijkste functies.

In de voorbije jaren is het persoonlijke van de VBA wat op de achtergrond geraakt. Het bestuur en de actieve leden hebben het her-invoeren van een persoonlijke manier van samenwerken hoog op hun agenda staan. In 2016 krijgt dat onder meer gestalte in persoonlijker nieuwsbrieven, meer zichtbaarheid van verenigingsactiviteiten en meer gelegenheid om mee te praten.

Bepalend   lees meer

De VBA is de grootste, de beduidendste en de meest georganiseerde bedrijvenvereniging van Almere en de polderregio. Door elkaar te kennen en door met elkaar van gedachte te wisselen ontwikkelen wij een collectief gedachtegoed. Dat gedachtegoed kan als representatief voor de regio beschouwd worden. Althans, dat is wat wij moeten willen.

Daarom is de VBA in belangrijke mate bepalend. Bepalend voor wat er op de agenda staat, wat ondernemers van belang vinden, wat het eerst moet worden aangepakt, hoe een overheid met kwesties moet omgaan. De VBA volgt wat plaatsvindt en bepaalt wat gebeurt.

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere