Kernwaarden

 • Kernwaarden   

  Het lidmaatschap van de VBA brengt u net zo veel voordeel als u er zelf uit haalt. De VBA faciliteert, het is aan u hoe vaak en aan welke activiteiten u deelneemt. Door haar organisatie en activiteiten maakt de VBA dingen voor u mogelijk. Het hangt van de mate van uw verbondenheid en betrokkenheid af hoeveel voordeel u dit oplevert.

  Wie wel lid is van de VBA, maar nooit naar een activiteit komt, blijft dankzij de VBA redelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen. Toch zal het netwerk in mindere mate via de VBA vergroot worden. Wel draagt u bij aan belangenbehartiging. 

  Wie lid is, activiteiten bezoekt en tijdens ledenvergaderingen zijn/haar stem laat horen, bouwt mee aan de kracht van de VBA. Op deze manier bent u bovengemiddeld geïnformeerd, weet u wat er in de stad speelt en wie de hoofdrolspelers zijn. Indien nodig weet u ook uw weg te vinden binnen het VBA-netwerk. Veel van onze leden horen tot deze categorie.

  Actieve leden maken deel uit van een groep leden die zich inzet voor een gemeenschappelijk doel. Alleen al het verbonden zijn in een groep leidt tot een vergroting van het belang. Voor de VBA én voor u. Als actief lid trekt u (mede) de kar, u loopt op kop en u bent een kennisbron voor anderen. Actief lidmaatschap is de sterkste manier om u als ondernemer binnen het VBA netwerk te bewegen.

 • Verbinden   

  Door elkaar te leren kennen en door elkaar regelmatig te ontmoeten versterken ondernemers gezamenlijk de lokale en regionale economie. Door ondernemers op nuttige wijze te verbinden met andere entiteiten in de samenleving dragen wij collectief bij aan de maatschappij. Daarom ziet de VBA het als een van haar belangrijkste taken om ondernemers en niet-ondernemers, burgers en bestuurders, jong en oud met elkaar te verbinden. Niet alleen de VBA, het hele bedrijfsleven kan het als haar opdracht zien zich te willen verbinden met elkaar.

  De opdracht om te verbinden met elkaar is daarom geen taak louter voor bestuurders en actieve leden. Alle leden dragen hier aan bij. Maak bewust tijd vrij voor een VBA-bijeenkomst, een ledenbijeenkomst, een bijeenkomst van een themakring of een andere activiteit in onze agenda. Kom niet alleen 'op visite' met een borreloogmerk, leg actief contact, benader uw collega-ondernemer en zoek uw nieuwe business.

  Het VBA-bestuur en de actieve leden maken zich sterk zoveel mogelijk activiteiten te organiseren waarbij de leden in de gelegenheid zijn hun netwerk te vergroten. Daarbij heeft de VBA zeker het aangename voor ogen. Toch zal het nuttige niet uit het oog verloren worden.

 • Strijden   

  De VBA streeft naar een vreedzame strijd. Wel om te winnen, niet per se ten koste van anderen. De VBA zoekt naar de gezamenlijke belangen en de overeenkomsten die tussen partijen bestaan om van daaruit te werken aan duurzame relaties en continuïteit. Wat niet wil zeggen dat de VBA een harde lijn uit de weg gaat, mocht dat nodig zijn.

  Een vereniging is beter toegerust om publieke kwesties aan te snijden dan dat individuele leden dat zijn. Het is - vanuit het oogpunt van een lid - ook vaak veiliger als de vereniging zich ergens voor opwerpt. Die rol heeft de VBA in het verleden met bijzonder veel succes gespeeld en ook heden ten dage vervult zij de rol succesvol. Zonder twijfel is dat het gevolg van de strijdbare, maar niet vijandige houding die de VBA in de ruim dertig jaar van haar bestaan heeft getoond.

  Tegelijk is een bedrijvenvereniging geen verlengstuk van de juridische afdeling van een onderneming. Het bestuur van de VBA maakt altijd een afweging of een kwestie vanuit het collectieve belang de inzet van de vereniging verlangt. Laat ons niettemin weten of er Almeerse kwesties zijn die om strijd vragen. Dat is altijd goed, want door te weten wat er speelt kan de VBA tijdig interveniëren als dat wenselijk is.

 • Bepalend   

  De VBA is de grootste en invloedrijkste bedrijvenvereniging van Almere en de polderregio. Door elkaar te kennen en met elkaar van gedachte te wisselen wordt er een collectief gedachtegoed ontwikkeld dat door de omvang van VBA als representatief voor de regio beschouwd kan worden. 

  De VBA is in belangrijke mate bepalend in de regio. Bepalend voor wat er op de bestuursagenda staat, welke problemen het eerst moeten worden aangepakt en hoe een overheid met kwesties om moet gaan. De VBA volgt in de actualiteit wat plaatsvindt en bepaalt naar aanleiding van al deze factoren waar de aandacht naar uit moet gaan.

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection