Skip to main content

Gedragscode Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA)

De gedragscode waarborgt transparantie omtrent verantwoordelijkheden en werkzaamheden van het bestuur als geheel en als bestuurslid individueel naar zowel de bestuursleden onderling als naar de leden van de VBA. De VBA is een volwaardige speler van het Almeers bedrijfsleven, heeft nauwe banden met de overheid (gemeente en provincie) en is als pijler niet meer weg te denken in het zakelijk maatschappelijk leven. Het is voornamelijk om deze twee belangrijke redenen dat de VBA deze gedragscode in het leven heeft geroepen

De gedragscode zijn zowel van toepassing op een zgn. actief bestuur als op een bestuur op afstand, Wel zullen ze in het eerste geval een belangrijkere betekenis hebben. Daarnaast zijn deze gedragsregels van toepassing op alle themakringleden en de kascommissie van de VBA.

Voor het bestuur van de VBA geldt nog dat zij als belangrijkste taak heeft: het besturen van de vereniging. Dit brengt naast een grote verantwoordelijkheid ook een aansprakelijkheidsrisico met zich mee. Ieder bestuurslid kan individueel verantwoordelijk worden gehouden voor beslissingen die door het bestuur gezamenlijk zijn genomen. Het is daarom dat het van groot belang is, dat beslissingen door het bestuur gezamenlijk worden genomen. Een bestuurslid individueel kan geen beslissingen nemen, die de vereniging bindt. Het is dus te allen tijde van belang dat het gehele bestuur goed geïnformeerd wordt over initiatieven en processen waarover uiteindelijk een beslissing moet worden genomen, dat als resultaat heeft de vereniging te binden. Uitgangspunten hiertoe zijn als volgt.

  • Overeenkomsten tussen de VBA en derden kunnen slechts dan worden aangegaan na bestuursbesluit (meerderheid van stemmen). Overeenkomsten die zijn gesloten door bestuursleden individueel, kunnen de VBA niet binden. Alle afspraken met derden dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
  • Ieder bestuurslid, themakringlid en kascommissielid handelt in het belang van de VBA. Iedere vorm van (de schijn van) belangenverstrengeling wordt voorkomen. Giften, gelden en iedere tegenprestatie die niet ten behoeve zijn van de VBA, aangeboden aan een voornoemd lid, dient te worden voorgelegd aan het bestuur, waarna het bestuur beslist met meerderheid van stemmen of deze de onpartijdigheid en daarmee de geloofwaardigheid van de VBA in het gevaar brengt.
  • Ieder bestuurslid, themakringlid en kascommissielid is gehouden om zorgvuldig om te gaan met gevoelige en/of vertrouwelijke informatie. Hieronder wordt eveneens verstaan informatie waarvan vermoed kan worden dat deze gevoelig of vertrouwelijk is en verplicht zich ertoe deze informatie niet openbaar te maken.
  • Bestuursleden onthouden zich van het hebben of aangaan van één of meerdere nevenfuncties die strijdig kunnen zijn met de uitoefening van de functie van bestuurslid dan wel met het na te streven belang van de VBA. Ieder bestuurslid informeert het voltalligebestuur volledig over de aard en de inhoud van een nevenfunctie die hij of zij wenst aan te gaan. Het bestuur geeft akkoord met meerderheid van stemmen
  • De functie van bestuurslid, themakringlid en kascommissielid is onbezoldigd. Kosten ten behoeve van de VBA worden vergoed nadat de penningmeester hiertoe schriftelijk akkoord heeft gegeven. Over declaraties van kosten wordt beslist door het bestuur met meerderheid van stemmen.
  • Ieder bestuurslid, themakringlid en kascommissielid is gehouden deze gedragsregels te aanvaarden en na te leven. Het niet naleven van deze gedragsregels brengt enerzijds mee dat het gestelde vertrouwen wordt geschaad van de overige leden in hem of haar en anderzijds dat daarmee in strijd is gehandeld met het belang van de VBA. De VBA behoudt iedere mogelijkheid om het betreffende lid in persoon aansprakelijk te stellen voor alle schade die het gevolg is van zijn of haar handelen en/of nalaten.

Het bestuur kan de gedragscode wijzigen indien dit nodig wordt geacht.

No Internet Connection