• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Update mobiliteitsvisie gemeente Almere
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Update mobiliteitsvisie gemeente Almere
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Update mobiliteitsvisie gemeente Almere
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Update mobiliteitsvisie gemeente Almere

Update mobiliteitsvisie gemeente Almere

Sinds vorig jaar is de gemeente aan de slag gegaan met het opstellen van een mobiliteitsvisie. Het idee vanuit de gemeente was om die visie ook met ondernemers (en bewoners) te delen en om met hun hierover in gesprek te gaan. Mede door het coronavirus is dit idee verlaten en hebben we als ondernemers en inwoners van de stad Almere de kans gekregen om hun zienswijze te geven. De VBA heeft u over die mogelijkheid eind maart/begin april jl. geïnformeerd en we hebben een aantal reacties ontvangen.

Naast de stellingen hebben wij een reactie namens de bedrijven verstuurd aan de gemeente Almere over de Mobiliteitsvisie Almere 2020-2030. Concluderend was onze reactie op de visie:
“De mobiliteitsvisie Almere 2020-2030 richt zich vooral op de stad Almere en de (trajecten met) steden Amsterdam, Utrecht en Lelystad. Alhoewel nu relevant, verwachten wij dat er in de toekomst en binnen 10 jaar, door het vollopen van de randstad, uitgeweken moet worden naar Noord-Flevoland. Daar zou naar onze mening op ingespeeld moeten worden of in ieder geval zal er duidelijk blijk gegeven moeten worden dat hierover is nagedacht. De gevolgen van de Coronacrisis vereisen feitelijk een speciale benadering van de mobiliteitsvisie die wél inspeelt op de toekomst en dus aansluit op deze visie. Het is verder goed om een scherp oog te houden woon-werkverkeer juist in deze tijd. Een goede en veilige bereikbaarheid van alle delen van de stad, met name bedrijventerreinen, die zien op alle vormen van mobiliteit.”

Op 15 juni heeft de gemeente op de zienswijze gereageerd. Die reactie hebben wij ontvangen en daaruit valt op te maken dat er in totaal 12 zienswijzen zijn ingediend, met een totaal van 102 opmerkingen en vragen naar aanleiding van de mobiliteitsvisie. Een aantal zienswijzen hebben tot wijziging van de mobiliteitsvisie geleid. De wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd en de visie is, inclusief de wijzigingen, door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. De mobiliteitsvisie is door middel van een raadsvoorstel aan de gemeenteraad van Almere aangeboden.

De verwachting is dat de visie, uiterlijk deze zomer, besproken is door de gemeenteraad waarna zij tot besluitvorming over zal gaan. Alle ingezonden zienswijzen zijn voorzien van reactie en zijn als bijlage aan de mobiliteitsvisie toegevoegd.

Klik hier voor de reactie van de gemeente op deze visie, zoals deze ook terug te vinden is in de mobiliteitsvisie.

Bestuur VBA

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection