• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - COVID-19 op de werkvloer, hoe nu verder?
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - COVID-19 op de werkvloer, hoe nu verder?
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - COVID-19 op de werkvloer, hoe nu verder?
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - COVID-19 op de werkvloer, hoe nu verder?

COVID-19 op de werkvloer, hoe nu verder?

Een goed voorbeeld van contact houden met je doelgroep en proactieve communicatie met klanten is het BLOG dat deze week werd geschreven door Cor de Lange, arbeidsrecht advocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten. Cleerdin & Hamer is lid van de VBA en maakt deel uit van het VBA Crisisteam dat paraat is om eventuele vragen te beantwoorden van VBA leden. Doe er uw voordeel mee!

“Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken". Deze maatregel maakt onderdeel uit van een pakket aanvullende maatregelen die het coronavirus COVID-19 onder controle moet krijgen. Dit betekent dat veel medewerkers met hun laptop op schoot zo goed als mogelijk hun werk proberen te doen. Voor de medewerkers die gewoonweg niet thuis kunnen werken of onmisbaar zijn omdat zij de samenleving draaiende moeten houden, is het van belang dat werkgevers een veilige en gezonde werkomgeving (blijven) bieden. Het is daarbij belangrijk dat werkgevers zorgvuldig omspringen met de gegevens over de gezondheid van medewerkers. Gegevens over iemands gezondheid krijgen extra bescherming in verschillende wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Slechts in uitzonderlijke gevallen mogen deze gegevens worden verwerkt. De Nederlandse toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) lijkt nu als gevolg van het coronavirus meer ruimte te bieden aan werkgevers om medische gegevens van medewerkers te registreren. Ook heeft het kabinet maatregelen genomen om bedrijven en ondernemingen door de crisis te helpen. Eén van de belangrijkste maatregelen is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (‘NOW’). Op dit moment is het nog niet mogelijk gebruik te maken van deze tegemoetkoming, maar daar zal spoedig verandering in komen. Naar verwachting wordt deze regeling in de loop van volgende week opengesteld.

Als gevolg van het coronavirus spelen er verschillende vragen op de werkvoer. Deze worden hieronder kort beantwoord. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, berichten wij u hier zo spoedig mogelijk over.

Mag een werkgever zijn medewerkers controleren op het coronavirus?
Het is niet toegestaan medewerkers te controleren op het coronavirus, tenzij de medewerker werkzaam is in de zorg. Verder geldt voor alle werkgevers dat zij de richtlijnen van het RIVM dienen op te volgen.

Mag een werkgever zijn medewerkers vragen om hun gezondheid te checken?
Werkgevers mogen van hun medewerkers verlangen dat zij hun gezondheid scherp in de gaten houden. Dit geldt vooral als de medewerker niet thuis maar op het werk is. Werkgevers mogen niet zelf de temperatuur van hun medewerkers meten en/of vastleggen, maar de medewerker mag dit onder werktijd wel zelf controleren.

Mag een werkgever een zieke medewerker naar huis sturen?
Werkgevers mogen medewerkers naar huis sturen als deze verkoudheidsverschijnselen vertonen. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat werkgevers in deze uitzonderlijke tijd van medewerkers mogen verlangen dat zij de instructie van de werkgever om naar huis te gaan direct opvolgen.

Mag een werkgever een medewerker vragen om contact op te nemen met een arts?
Het is werkgevers altijd toegestaan om hun medewerkers te vragen contact op te nemen met de bedrijfsarts, de Arbodienst of de huisarts. Wanneer de arts vermoedt dat de medewerker het coronavirus heeft, zal deze arts contact opnemen met de GG&GD, die vervolgens met de werkgever overlegt over eventuele maatregelen op de werkvloer.

Mag de medewerker weigeren om naar het werk te komen vanwege het coronavirus?
In het geval de werkgever onvoldoende voorzorgsmaatregelen neemt mag een medewerker thuis blijven. Bijvoorbeeld in het geval een collega regelmatig kucht, hoest en/of verkouden is en op het werk rondloopt. De medewerker is verplicht weer te verschijnen zodra de situatie op het werk weer veilig is. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

Mag de werkgever de medewerker weigeren om naar het werk te komen vanwege het coronavirus?
Mocht een medewerker toch naar het werk willen komen, dan kan de werkgever dat niet zonder meer verbieden, tenzij de medewerker last heeft van verkoudheid, hoest of koorts, dan wel binnen de familie van de medewerker sprake is van koorts. In dat geval heeft de werkgever de plicht om deze medewerker te verbieden op het werk te verschijnen om zodoende een veilige en gezonde werkomgeving voor zijn of haar collega’s te kunnen bieden. Ook hier geldt dat medewerkers in cruciale beroepen en vitale processen hiervan zijn uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

Wat als een medewerker niet naar het werk komt omdat hij geen kinderopvang kan regelen?
In een dergelijk geval kan een medewerker calamiteitenverlof opnemen. Dit zal de medewerker wel moeten melden bij zijn of haar werkgever. Tijdens het calamiteitenverlof zal de werkgever het loon doorbetalen. In de cao kunnen afwijkende of aanvullende bepalingen staan. Het is niet wettelijk bepaald en afhankelijk van de specifieke situatie hoe lang het calamiteitenverlof precies duurt. Het is slechts een noodmaatregel en ziet dan ook enkel op de tijd die nodig is om opvang te regelen. Mocht dat niet worden gevonden, dan zal de medewerker zijn vakantieverlof moeten aanspreken/opnemen of onbetaald verlof moeten aanvragen.

Mag de werknemer van zijn medewerkers verlangen dat zij vakantiedagen opnemen omdat er weinig werk is door het coronavirus?
In gezamenlijk overleg en met instemming van de medewerker kan worden besloten dat zij vakantiedagen opnemen. Maar de medewerker is hiertoe niet verplicht. Dat er minder werk is komt voor rekening van de werkgever, die ook het loon zal moeten doorbetalen.

Mag de werkgever het vakantiegeld later uitbetalen?
Als laatste redmiddel kan de werkgever besluiten om het vakantiegeld aan medewerkers later uit te betalen om zodoende een eventueel faillissement te voorkomen. De noodmaatregelen die het kabinet tot dusverre heeft genomen biedt waarschijnlijk niet voor alle ondernemingen voldoende soelaas om een gebrek aan liquide middelen op te vangen. De werkgever kan in dat geval overwegen betaling van het vakantiegeld op te schorten. In sommige cao’s staat een bepaling dat de betaling van het vakantiegeld ook een maand later – in juni in plaats van in mei – kan plaatsvinden.

Mag de medewerker zijn vakantie vanwege de coronacrisis weer intrekken?
Als uitgangspunt geldt dat een vastgestelde vakantie moet worden opgenomen. Als een medewerker door de crisis redelijkerwijs niet in staat is om vakantie te houden, dan kan de werkgever worden gevraagd het verlof weer in te trekken. Bij zwaarwegende omstandigheden hoeft de werkgever hier niet aan mee te werken. De werkgever kan zich bijvoorbeeld op het standpunt stellen dat ten tijde van de coronacrisis niet wordt meegewerkt aan de intrekking omdat de bedrijfseconomische gevolgen groot zijn en het nu niet redelijk is om de verlofaanspraken te wijzigen.”

logo Cleerdin

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection